nietuzinkowe meble do wyjątkowych wnętrz

Zasady składania i realizacji indywidualnych zamówień w ramach sklepu Hobio Indywidualne zamówienie to takie, które obejmuje produkt (mebel) uwidoczniony na stronie sklepu internetowego Hobio, ale w innych wymiarach niż wskazane w opisie produktu lub takie, które obejmuje produkt (mebel) w ogóle niedostępny na stronach Sklepu, lecz wykonywany według projektu własnego zamawiającego.

Indywidualne zamówienia w ramach sklepu Hobio przyjmuje i realizuje Marek Sibirski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MS Tech-Solutions Marek Sibirski z siedzibą w Gliwicach, ul. Portowa 29/8 44-100 Gliwice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 886-232-26- 97.

Kontakt w związku z indywidualnym zamówieniem możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu +48 784 056 657.

 

 

§ 1

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

2) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

3) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

4) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://hobio.pl/regulamin-zamowien-indywidualnych

5) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://hobio.pl,

6) Sprzedawca – Marek Sibirski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MS Tech-Solutions Marek Sibirski z siedzibą Gliwicach, ul. Portowa 29/8  44-100 Gliwice, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 886-232-26-97.

 

 

§ 2

Postanowienia wstępne

 

1. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać w sposób zautomatyzowany zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin nie dotyczy sprzedaży zautomatyzowanej za pośrednictwem Sklepu, lecz wyłącznie zamówień indywidualnych.

 

 

§ 3

Złożenie zamówienia

 

1. Jeśli Kupujący chce złożyć indywidualne zamówienie, musi skontaktować się ze 2 Sprzedawcą, przesyłając wiadomość na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Poprzez wymianę wiadomości e-mail Kupujący i Sprzedawca ustalą szczegóły zamówienia, a w szczególności:

        1) specyfikację zamawianego produktu (mebla),

2) termin wykonania produktu (mebla),

3) cenę produktu (mebla),

4) sposób i koszt dostawy produktu (mebla) do Kupującego.

3. Po ustaleniu szczegółów zamówienia, Sprzedawca prześle Kupującemu Regulamin, by Kupujący zapoznał się z Regulaminem i oświadczył – w formie wiadomości zwrotnej - czy akceptuje Regulamin.

4. Z chwilą ustalenia szczegółów zamówienia oraz akceptacji przez Kupującego Regulaminu, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy, mocą której Sprzedawca zobowiązuje się wykonać produkt (mebel) zgodnie ze szczegółami zamówienia oraz przenieść na Kupującego własność produktu (mebla) i wydać mu produkt (mebel), a Kupujący zobowiązuje się produkt (mebel) odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę oraz pokryć koszty dostawy produktu (mebla) do Kupującego.

§ 4

Zaliczka

 

1. W ciągu 3 dni od zawarcia umowy, Kupujący przekaże Sprzedawcy na rachunek bankowy nr 46 1750 1237 0000 0000 1264 2644  zaliczkę w wysokości 50% ceny produktu (mebla).

2. Przekazanie zaliczki jest warunkiem przystąpienia Sprzedawcy do realizacji zamówienia.

3. W razie nieprzekazania zaliczki, Sprzedawca może wezwać Kupującego do przekazania zaliczki i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni, a nie dłuższy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Sprzedawca może w ciągu kolejnych 30 dni od umowy odstąpić

 

§ 5

Realizacja zamówienia

 

1. Po przekazaniu mu zaliczki przez Kupującego, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia.

2. Czas realizacji zamówienia wynika z ustaleń poczynionych przez strony zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu.

3. O zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca poinformuje Kupującego w postaci wiadomości e-mail.

 

§ 6

Płatność

 

1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę wraz z kosztami dostawy produktu (mebla) do Kupującego, pomniejszoną o przekazaną wcześniej Sprzedawcy zaliczkę, w  terminie 3 dni od poinformowania Kupującego o zrealizowaniu zamówienia.

2. W razie braku zapłaty, Sprzedawca może wezwać Kupującego do zapłaty i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni, a nie dłuższy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Sprzedawca może w ciągu kolejnych 30 dni od umowy odstąpić, zachowując zaliczkę.

 

§ 7

Dostawa

 

1. Po dokonaniu przez Kupującego zapłaty zgodnie z § 6 Regulaminu, Sprzedawca wyśle produkt (mebel) do Kupującego w sposób ustalony przez strony w ramach szczegółów zamówienia.

2. Jeśli strony ustaliły, że Kupujący odbierze produkt (mebel) osobiście pod wskazanym przez Sprzedawcę adresem, Sprzedawca ustali z Kupującym dogodny dla Kupującego termin celem odbioru produktu (mebla).

 

§ 8

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy jest wyłączone na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta (prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb).

 

§ 9

Odpowiedzialność za wady

 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt (mebel) wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt (mebel) ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt (mebel) ma wadę, Kupujący może:

1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

2) żądać usunięcia wady,

3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://www.hobio.pl/formularz-reklamacyjny , jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy. 

7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 

§ 10

Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

4. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

1) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

3) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetw 100, poz. 1024).

6. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

1) wglądu do swoich danych osobowych,

2) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,

nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

 

                                                                                                                            § 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, 

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.